Barbora.pl

Įmonė Įmonės kodas PVM mokėtojo kodas Adresas Darbo laikas
Barbora Polska sp. z o.o. KRS: 0000875409 NIP: 9462702586 Ul. Projektowa 1, 20-209, Lublin, Polska 7/24

Kontaktai

Vadovas Telefonas El. pašto adresas Faksas
ANDRIUS JURGELEVICIUS, Chairman of the Board +48 22 153 0005 [email protected]
Pricer.lt

En

Share capital: 5,000.00 zł
Shareholders: Radas Uab, 99 shares with a total nominal value of PLN 4,950.00
ANDRIUS JURGELEVICIUS, Chairman of the Board

Main competitors: Frisco.pl, Auchan Direct and Carrefour.pl

Andrius Mikalauskas, CEO, Barbora: We want to be the "first choice" for Polish consumers and the leader of the e-grocery market in Poland

2021-01-25 Barbora has just made her debut in Poland. The brand will only gain recognition, unlike in the Baltic countries, where it already has an established position.

Barbora started in Lithuania in 2014, and in 2018 we appeared in Latvia and Estonia.

In 2019, Barbora's sales in these three markets totaled EUR 50 million. During the pandemic, we grew significantly - we managed to achieve 50 million euro in sales in the first half of 2020 alone, which means a double increase. The second half of 2020 was also successful for us, we were prepared for the second wave. At the end of the year, we delivered 12 thousand. orders per day.

How exactly does Barbora's business model look like and how does it differ from that of other companies? Will you have your own warehouse in Poland?

In the Baltic countries, we pack orders in stores belonging to the Maxima Group (Lithuanian owner, among others, Barbora and Stokrotka - editor's note). Customers can shop with delivery directly to their homes or pick them up in Maxima's stationary stores.

It will be different in Poland. We will complete orders in the so-called dark store, located in Ożarów Mazowiecki, near Warsaw. It is an object specially tailored to our needs, which is already filled with goods.

Due to the fact that we do not have our own stationary stores in Poland, we will focus on delivering orders from the dark store directly to customers' homes. The service quality will be the same as in the Baltic countries. We have our own vans adapted to the transport of chilled and frozen products. We have professional couriers.

Our assortment will be similar to what customers will find in local supermarkets. At the beginning, it will be approx. 5,500-6,000 SKUs, including food, fresh products and everyday items. Our main, strategic supplier will be the Stokrotka chain, although we will also cooperate with smaller, local suppliers, e.g. bakeries. Grzybki and Putka, bakeries appreciated by customers from Warsaw, have already become our partners. We will also have a separate supplier of fresh fish products. Over time, we will increase the number of suppliers with new Polish local companies.
At the beginning, we will not supply alcohol, but I hope that it will be added to our range in the near future.

What will Barbora's synergies with Stokrotka look like? Maxima's decision to simultaneously develop two brands of an e-food store seems quite unusual.

The main synergy will be that Stokrotka has become our key supplier. Barbora is a separate business, separate Stokrotka, belonging to the same Maxima Group. Barbora is a pure-online player, while Stokrotka develops in an omnichannel model, one element of which is an online store. I would also like to emphasize that Barbora operates in and around Warsaw, where e-Stokrotka is not present. So we will not get in the way.

The first city covered by the service is Warsaw. In addition to high-quality service and fast and convenient delivery, Barbora will offer Polish consumers fresh and local products at competitive prices. Until May 1 this year. the company's suppliers will deliver purchases to the homes of Warsaw residents for free. The minimum value of the basket is PLN 100.

Barbora belongs to the Maxima Group, which associates retail chains in Lithuania, Latvia, Estonia and Bulgaria, and in Poland it is the owner of the Stokrotka chain.

Pl

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł
Udziałowcy: Radas Uab, 99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł
ANDRIUS JURGELEVICIUS, Prezes Zarządu

Główni zawodnicy: Frisco.pl, Auchan Direct and Carrefour.pl

Andrius Mikalauskas, CEO, Barbora: Chcemy być „pierwszym wyborem” dla polskich konsumentów oraz liderem rynku e-grocery w Polsce

2021-01-25 Barbora właśnie zadebiutowała w Polsce. Marka dopiero będzie zdobywać rozpoznawalność, inaczej niż w krajach bałtyckich, gdzie ma już ugruntowaną pozycję

Barbora wystartowała na Litwie w 2014 r., a w 2018 r. pojawiliśmy się na Łotwie i w Estonii.

W 2019 r. sprzedaż Barbory na tych trzech rynkach łącznie wyniosła 50 mln euro. Podczas pandemii znacznie urośliśmy – udało nam się osiągnąć 50 mln euro sprzedaży w samym tylko pierwszym półroczu 2020 r., co oznacza dwukrotny wzrost. Druga połowa roku 2020 także była dla nas udana, byliśmy przygotowani na drugą falę. Pod koniec roku dostarczaliśmy 12 tys. zamówień dziennie.

Jak dokładnie wygląda model biznesowy Barbory i czym różni się od modelu innych firm? Będziecie mieli w Polsce własny magazyn?

W krajach bałtyckich zamówienia pakujemy w sklepach należących do Grupy Maxima (litewski właściciel m.in. Barbory oraz Stokrotka - dop. red.). Klienci mogą robić zakupy z dostawą bezpośrednio do swoich domów, albo odbierać je w sklepach stacjonarnych Maximy.

W Polsce będzie to wyglądało inaczej. Zamówienia będziemy kompletować w tzw. dark store, zlokalizowanym w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. To obiekt specjalnie skrojony pod nasze potrzeby, który już jest zapełniony towarem.

Ze względu na to, że nie mamy w Polsce własnych sklepów stacjonarnych, skupimy się na dostarczaniu zamówień z dark store bezpośrednio do domów klientów. Jakość serwisu będzie identyczna, jak w krajach bałtyckich. Mamy własne samochody dostawcze dostosowane do przewożenia produktów schłodzonych i mrożonych. Mamy profesjonalnych kurierów.

Nasz asortyment będzie podobny do tego, jaki klienci znajdą w lokalnych supermarketach. Na początku będzie to ok. 5500-6000 SKU, w tym żywność, produkty świeże oraz artykuły użytku codziennego. Naszym głównym, strategicznym dostawcą będzie sieć Stokrotka, aczkolwiek będziemy współpracować również z mniejszymi, lokalnymi dostawcami, np. piekarniami. Naszymi partnerami zostały już Grzybki i Putka, czyli piekarnie doceniane przez klientów z Warszawy. Będziemy także mieli osobnego dostawcę świeżych produktów rybnych. Z czasem będziemy zwiększać liczbę dostawców o kolejne polskie, lokalne firmy.
Na starcie nie będziemy dostarczać alkoholu, ale mam nadzieję, że już w bliskiej przyszłości dołączy on do naszego asortymentu.

Jak wyglądać będą synergie Barbory ze Stokrotką? Decyzja Maximy by równocześnie rozwijać dwa brandy e-sklepu z żywnością wydaje się dosyć nietypowa.

Główną synergią będzie to, że Stokrotka została naszym kluczowym dostawcą. Barbora to osobny biznes, Stokrotka osobny, należący do tej samej Grupy Maxima. Barbora jest graczem pure-online, podczas gdy Stokrotka rozwija się w modelu omnikanałowym, którego jednym z elementów jest sklep internetowy. Chciałbym też podkreślić, że Barbora działa w Warszawie i okolicach, gdzie e-Stokrotka nie jest obecna. Nie będziemy zatem wchodzić sobie w drogę.

Pierwszym miastem, objętym usługą, jest Warszawa. Oprócz wysokiej jakości obsługi oraz szybkiej i wygodnej dostawy Barbora zaoferuje polskim konsumentom świeże i lokalne produkty w konkurencyjnych cenach. Do 1 maja br. dostawcy firmy dowiozą zakupy do domów warszawiaków za darmo. Minimalna wartość koszyka to 100 zł.

Barbora należy do Grupy Maxima, która zrzesza sieci handlowe na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz Bułgarii, a w Polsce jest właścicielem sieci Stokrotka.

Kategorijos

Prekiniai ženklai

Prekės

Atsiliepimai, skundai, komentarai

Jei norite rašyti atsiliepimą, maloniai prašome Prisijungti